Gåvor

Ibland krävs särskilda formkrav för att kunna ta emot eller ge en gåva. Här kan du läsa om vad som gäller vid gåvor till eller från omyndiga barn.

Förälder vill ge gåva till barnet

Om föräldrar avser att ge sitt omyndiga barn något av de som listas nedan så krävs särskilda formkrav för att gåvan ska bli giltig.

En tillfällig god man måste då förordnas för att företräda det omyndiga barnet och ta emot gåvan för barnets räkning. Godmanskapet upphör så snart uppdraget är slutfört.

  • Aktier
  • En fastighet
  • En del i fastighet
  • En bostadsrätt

Ansökan om en tillfällig god man görs av föräldrarna. Den gode mannen som företräder det omyndiga barnet, tar emot gåvan och ansöker om överförmyndarens samtycke.

Andra personer vill ge gåva till barnet

Om andra personer än föräldrarna vill ge en gåva behövs generellt ingen god man. Föräldrarna företräder då omyndiga barnet och tar emot gåvan för barnets räkning.
Det finns dock undantag. Överförmyndarens samtycke krävs när det gäller en gåva från andra än föräldrarna som är i form av:

  • En fast egendom
  • En Tomrätt
  • En Bostadsrätt
  • Om gåvan medför att barnets sammanlagda tillgångar överstiger 8 basbelopp


Förvaltningen ska också kontrolleras av överförmyndaren i de fallen som nämns ovan. Överförmyndarkontroll av förvaltningen kan också finnas med som krav i gåvobrev. 
Eventuell skuldsättning i samband med gåvan kräver också samtycke från överförmyndaren.

Omyndigt barn vill ge gåva

Huvudregeln är förbud mot gåvor av barns tillgångar.

Arv, testamente och förmåntagarförordnande

Föräldrar kan inte för barns räkning avstå från arv, testamente eller förmånstagarförordnande.