Om godmanskap och förvaltarskap

Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.

När man talar om ett godmanskap eller förvaltarskap talar man ofta om tre delar som kan ingå i uppdraget nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår. På ditt registerutdrag står det vilka delar som ingår i ditt uppdrag.

Bevaka rätt

Innebär att du bevakar huvudmannens rätt gentemot samhället och olika myndigheter.
Tillexempel:
Göra ansökningar om olika insatser som huvudmannen kan ha rätt till. Samt att överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga. Exempelvis:

 • Ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontaktperson, ledsagarservice med mera. 
 • Ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag. 
 • Ansöka om skuldsanering. 

Det ingår också att bevaka huvudmannens intressen vid en särskild rättshandling.
Tillexempel:

 • Bevaka rätt i dödsbo.
 • Ingå avtal å huvudmannens vägnar.
 • Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.
 • Bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare. 
 • Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden.

Om det ibland krävs expertkunskaper t.ex. vid fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar bör ställföreträdaren anlita någon som har sådana kunskaper.

Förvalta egendom

Ställföreträdarens viktigaste uppgift är att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av tillgångarna och livssituationen tillåter. Sparande ska ske med tillräcklig trygghet och skälig avkastning.

 • Att sköta huvudmannens ekonomi.
 • Ta hand om pension och bidrag.
 • Betala räkningar.
 • Lämna fickpengar.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.
 • Se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.
 • Eventuella tillgångar ska användas för att ge huvudmannen en guldkant i tillvaron, tillgångarna ska inte betraktas som framtida arv. 

 
Mer information om bankärenden finns under rubriken
"Kom igång med uppdraget" -  Att sköta huvudmannens ekonomi (skovde.se)

Sörja för person 

Innebär att du bevakar din huvudmans personliga intressen. 
Tillexempel:

 • Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.
 • Besöka huvudmannen för att se till att huvudmannen har en bra boendemiljö
 • Ha kontakt med till exempel vårdpersonal och hemtjänst för att se till så god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.
 • I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, med mera och ta de initiativ som är lämpliga.