Tillfälliga godmansuppdrag

God man vid särskild rättshandling

När en person inte förstår och därmed inte kan företräda sig själv i en situation så kan en tillfällig god man bli aktuellt för en särskild rättshandling. Det kan röra sig om en bostadsförsäljning eller att bevaka intressen i ett dödsbo. När rättshandlingen är utförd och redovisad till överförmyndaren så kan uppdraget upphöra. Ibland kan en anhörig utses som tillfällig god man men ibland behöver det vara en utomstående person. Om huvudmannen och en anhörig tillexempel har del i samma dödsbo så kan inte den anhöriga företräda huvudmannen. 

God man vid motstridiga intressen

Om en god man eller förvaltare hamnar i en situation där hen ska rättshandla med sin huvudman uppstår en jävssituation. Ställföreträdarens egenintressen i rättshandlingen gör att hen inte kan företräda sin huvudman vid rättshandlingen. Detta kan uppstå om ställföreträdaren och huvudmannen blir delägare i samma dödsbo eller om de är delägare i samma fastighet och den ska säljas.

God man för bortavarande

Den här sortens godmanskap är allra vanligast i dödsbon. Det kan många gånger vara känt att det finns arvingar, men att kontaktuppgifter och ibland även namn saknas eller att man inte vet om det finns arvingar.

En god man behöver då utses som bevakar dessa personers intressen i dödsboet. Utgångspunkten i hanteringen av dödsboet är att dessa personer finns.