Avslut eller ändring av uppdraget

Om huvudmannen avlider

När huvudmannen avlider upphör ställföreträdarskapet automatiskt. Därefter lämnar överförmyndaren inga tillstånd till uttag av huvudmannens medel vilket innebär att ställföreträdaren inte har möjlighet att ta ut pengar från huvudmannens konto.

Meddela att huvudmannen avlidit

Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet. Om det behövs meddelar du anhöriga till huvudmannen.

Räkningar

Räkningar för hyra, skatter, begravning etc kan behöva betalas fram tills att man har hittat anhöriga till huvudmannen. Den föredetta ställföreträdaren bör därför överlämna dödsboets räkningar till banken som kan göra utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne.

Sluträkning

Ställföreträdaren ska upprätta en sluträkning för året fram till och med dödsdagen som ska vara inlämnad till överförmyndaren senast en månad från det att uppdraget har upphört. Läs mer om sluträkningen under rubriken "Redovisning" i menyn.

Då överförmyndaren godkänt sluträkningen översänds den tillsammans med tillgångsförteckning och samtliga årsredovisningar till en företrädare för dödsboet.

Tillgångar som förvaltas

Den föredetta ställföreträdaren ska:

  • Utan dröjesmål överlämna de tillgångar som förvaltats.
  • Vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna.
  • Endast vidta åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla egendomen.


Skuldsättning för någonting annat än begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen av dödsboet är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga bör anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande.

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaper och verifikationer som finns hos ställföreträdaren skall hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Vid tvist bestämmer överförmyndaren tid och plats för sådan granskning.
Efter tre år ska handlingarna lämnas till den som är behörig, vilket i det här fallet är dödsboet.

Begravning

Eftersom ditt uppdrag upphör när huvudmannen avlider har du ingen skyldighet att ordna med begravning eller göra bouppteckning. Om du vill fortsätta att agera efter dödsdagen så ska du komma överens med samtliga dödsbodelägare om detta, inte med överförmyndaren. Kom ihåg att när ditt uppdrag upphört så får du inget arvode för fortsatta insatser.

Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, t ex på grund att anhöriga vägrar att befatta sig med begravningen eller att inga anhöriga påträffats, är kommunen skyldig att ordna detta, meddela dödsfallet till socialtjänsten. Efterlämnar den avlidne enbart tillgångar som täcker begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet är det socialtjänstens skyldighet att göra en dödsboanmälan till skatteverket.

Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att se till att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

I första hand gäller den kommunen där den avlidne senast var folkbokförd. Det kan också bli den kommun där dödsfallet inträffade, om inte den avlidne var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Allmänna arvsfonden

Saknas anhöriga till den avlidne inträder allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Redovisningshandlingar som lämnats till överförmyndaren expedieras därför till fonden när sluträkning har granskats.

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och ställföreträdaren ska av den anledningen anmäla dödsfallet dit. Efter en sådan anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som företräder fonden vid boutredningen. Den föredetta ställföreträdaren får sedan följa de direktiv som lämnats från fondens sida när det gäller överlämnandet av den avlidnes egendom.

Inte så sällan förordnar Kammarkollegiet den föredetta ställföreträdaren som sin god man. Det är Kammarkollegiets uppgift att övervaka att den gode man de förordnar fullgör sin uppgift. Någon redovisning till överförmyndaren blir inte aktuell.

Om uppdraget behöver ändra omfattning (Jämkning)

Ibland överensstämmer inte godmanskapet eller förvaltarskapet med huvudmannens behov. Då kan uppdraget behöva ändra omfattning gällande delarna bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Det betyder att delar kan behöva läggas till eller tas bort. Du är behörig att ansöka till tingsrätten om det.

Det är viktigt att de delar som ingår i uppdraget utförs av dig som god man eller förvaltare då det är du som är redovisnings- och upplysningsskyldig gentemot överförmyndaren. Önskar till exempel en anhörig eller huvudmannen själv sköta någon del så bör du ansöka om att det tas bort från ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Likaså att ansöka om att delar läggs till om det är någon del huvudmannen behöver hjälp med men som inte ingår i ditt uppdrag.

Du ansöker om jämkning hos tingsrätten. 

Om du vill avsluta ditt uppdrag

Om du inte längre vill fortsätta vara god man eller förvaltare, det vill säga bli entledigad från ditt uppdrag, meddelar du överförmyndaren. Du har rätt att avsäga dig ditt uppdrag men du kan inte själv bestämma från vilket datum det ska avslutas. Du är skyldig att fortsätta ditt uppdrag tills vi har utsett din efterträdare. Begär dig därför entledigad i god tid om du har möjlighet att planera för det. Vi strävar efter att du ska kunna lämna över ditt uppdrag till någon annan så fort som möjligt. Blankett för entledigande hittar du under huvudrubriken "Blanketter & E-tjänster".

När vi har hittat en person som är intresserad av att ta över ditt uppdrag kommer den personen att ta kontakt med dig för att få mer information om hur uppdraget sett ut hittills. Om personen skulle tackar nej till uppdraget så kommer en annan person att kontakta dig längre fram. Fler personer kan alltså komma att kontakta dig innan vi har en ersättare.

När det är beslutat vem som efterträder dig i ditt uppdrag (du har fått beslut hem via brev med vilket datum entledigandet gäller ifrån) så  gäller följande:

Sluträkning

Ställföreträdaren ska göra en sluträkning som ska vara lämnad till överförmyndaren senast en månad från det att ditt uppdrag har upphört. Läs mer under rubriken "Redovisning" i menyn.

När överförmyndaren granskat sluträkningen ska sluträkningen, tillgångsförteckning och årsräkningar samt vissa andra handlinar som förvaras hos överförmyndaren lämnas till den som är behörig att ta emot redovisnig för förvaltning, i det här fallet den nya ställföreträdaren.

Tillgångar som förvaltas

Ställföreträdaren ska genast lämna över de förvaltade tillgångarna till den som är behörig, i det här fallet den nya ställföreträdaren.
Skulle godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra ska tillgångarna lämnas till den enskilde, dvs huvudmannen.

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaperna och övriga handlingar som rör förvaltningen skall hållas tillgängliga för granskning.
Till kategorin övriga handlingar hör bl.a. kvitton och andra verifikationer som ställföreträdaren inte lämnat till överförmyndaren i samband med sin redovisning.

Dessa ska sparas i tre år och därefter lämnas till den som är behörig:

  • Om huvudmannen inte längre har en ställföreträdare så ska dessa handlingar lämnas till huvudmannen som du varit ställföreträdare för.
  • Om överförmyndaren har utsett en ny ställföreträdare så ska handlingarna lämnas till den nya ställföreträdaren.
  • Om huvudmannen har avlidit ska handlingarna lämnas till dödsboet.

 

Talan om skadestånd

Talan om skadestånd kan väckas av behörig (den nya ställföreträdaren) inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om talan inte väcks inom tre år, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott, då preskriptionstiden är 10 år.

Skadeståndstalan får väckas vid rätten i den ort där den som varit god man eller förvaltare  har sin hemvist, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen utförts. Det fordras inte att delgivning av stämning skett före årets, bara att ansökan om stämning inkommit till rätten i tid.

Om din huvudman flyttar till en annan kommun

Om din huvudman flyttar ska du anmäla den nya folkbokföringsadressen till oss på överförmyndaren. Du blir inte automatiskt entledigad i ditt uppdrag för att huvudmannen flyttar till en annan kommun men anser du att det är för långt avstånd mellan er så kan du begära dig entledigad. Det gör du hos överförmyndaren i den kommun din huvudman folkbokfört sig. Observera att du kvarstår som god man eller förvaltare tills en ny ställföreträdare har blivit utsedd och ett beslut om byte har fattats.

Om du vill begära dig entledigad på grund av att din huvudman har flyttat kan du läsa mer om hur du går tillväga och vad du behöver tänka på under fliken "Om du vill avsluta ditt uppdrag".

Om godmanskapet eller förvaltarskapet inte behövs längre

Ibland kan det vara så att din huvudman inte längre behöver en god man eller förvaltare. Det kan till exempel vara så att huvudmannens hälsa har förbättrats så att hen kan ta hand om sin egen ekonomi igen. Som god man eller förvaltare är du behörig att ansöka till tingsrätten om du anser att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra.

Det kan också vara så att din huvudman inte längre samtycker till att ha en god man. Om huvudmannen förstår vad saken gäller så ska uppdraget upphöra.

Om uppdraget upphör genom att tingsrätten beslutar att det inte längre ska vara ett godmanskap eller förvaltarskap gäller följande:

Sluträkning

Ställföreträdaren ska göra en sluträkning som ska vara lämnad till överförmyndaren senast en månad från det att ditt uppdrag har upphört. Läs mer under rubriken "Redovisning" i menyn.

När överförmyndaren granskat sluträkningen ska sluträkningen, tillgångsförteckning och årsräkningar samt vissa andra handlinar som förvaras hos överförmyndaren lämnas till den som är behörig att ta emot redovisnig för förvaltning, i det här fallet den enskilde (tidigare huvudman).

Tillgångar som förvaltas

Ställföreträdaren ska genast lämna över de förvaltade tillgångarna till den som är behörig, i det här fallet den enskilde (tidigare huvudman).

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaperna och övriga handlingar som rör förvaltningen skall hållas tillgängliga för granskning. Till kategorin övriga handlingar hör bl.a. kvitton och andra verifikationer som ställföreträdaren inte lämnat till överförmyndaren i samband med sin redovisning.

Dessa ska sparas i tre år och därefter lämnas till den som är behörig, i det här fallet den tidigare huvudmannen.

Om huvudmannen har avlidit ska handlingarna lämnas till dödsboet.

Talan om skadestånd

Talan om skadestånd kan väckas av behörig (tidigare huvudman) inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om talan inte väcks inom tre år, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott, då preskriptionstiden är 10 år.

Skadeståndstalan får väckas vid rätten i den ort där den som varit god man eller förvaltare  har sin hemvist, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen utförts. Det fordras inte att delgivning av stämning skett före årets, bara att ansökan om stämning inkommit till rätten i tid.

Om din huvudman vill ha en ny god man/förvaltare

Din huvudman eller huvudmannens anhöriga kan ansöka om att få en ny god man eller förvaltare. Du kommer i så fall behöva ta ställning till om du vill fortsätta med ditt uppdrag eller inte. Det är också viktigt att du bemöter de klagomål som har förts fram. Om du vill ha kvar ditt uppdrag kommer vi att göra en bedömning om vad som är det bästa för din huvudman. Att man som god man eller förvaltare får klagomål innebär inte att man automatiskt anses vara olämplig och förlorar sitt uppdrag.

Om du inte vill fortsätta med ditt uppdrag på grund av att din huvudman vill ha en annan god man eller förvaltare kan du begära dig entledigad. Du kan läsa mer om vad du behöver tänka på under fliken "Om du vill avsluta ditt uppdrag".

Om du inte sköter ditt uppdrag

Det är viktigt att du alltid agerar på det sätt som är bäst för din huvudman och lämnar in tillgångsförteckningen, årsräkningen och andra handlingar som vi ber dig om i tid. Om det uppstår problem är det viktigt att du snarast meddelar oss. Ibland kan vi ge dig viss vägledning eller mer tid.

Om du missköter ditt uppdrag finns en risk att du inte får fortsätta som god man eller förvaltare. Du kan också bli ersättningsskyldig om du har vållat din huvudman ekonomisk skada eller inte inkommit med det vi bett dig om, till exempel tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning eller handlingar som varit ute för granskning. Det kallas för vite.

Anser överförmyndaren att en annan ställföreträdare bör ta över ditt uppdrag så påbörjas en rekrytering av en ny god man eller förvaltare. När vi har hittat en person som är intresserad av att ta över ditt uppdrag kommer den personen att ta kontakt med dig för att få mer information om hur uppdraget sett ut hittills. Flera personer kan även komma att kontakta dig.

När vi har en eventuell efterträdare kan vi fatta beslut om byte. Om beslut om byte fattas så får du hem information via brev där det står från vilket datum du är entledigand. Genomförs ett byte av ställföreträdare så gäller följande:

Sluträkning

Ställföreträdaren ska göra en sluträkning som ska vara lämnad till överförmyndaren senast en månad från det att ditt uppdrag har upphört. Läs mer under rubriken "Redovisning" i menyn.

När överförmyndaren granskat sluträkningen ska sluträkningen, tillgångsförteckning och årsräkningar samt vissa andra handlinar som förvaras hos överförmyndaren lämnas till den som är behörig att ta emot redovisnig för förvaltning, i det här fallet den nya ställföreträdaren.

Tillgångar som förvaltas

Ställföreträdaren ska genast lämna över de förvaltade tillgångarna till den som är behörig, i det här fallet den nya ställföreträdaren.

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaperna och övriga handlingar som rör förvaltningen skall hållas tillgängliga för granskning. Till kategorin övriga handlingar hör bl.a. kvitton och andra verifikationer som ställföreträdaren inte lämnat till överförmyndaren i samband med sin redovisning.

Dessa ska sparas i tre år och därefter lämnas till den som är behörig:

  • Om huvudmannen inte har fått en ny ställföreträdare efter att du avslutade ditt uppdrag så ska dessa handlingar lämnas till huvudmannen som du varit ställföreträdare för.
  • Om huvudmannen har fått en ny ställföreträdare så ska handlingarna lämnas till den nya ställföreträdaren.
  • Om huvudmannen har avlidit ska handlingarna lämnas till dödsboet.

 

Talan om skadestånd

Talan om skadestånd kan väckas av behörig (den nya ställföreträdaren) inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om talan inte väcks inom tre år, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott, då preskriptionstiden är 10 år.

Skadeståndstalan får väckas vid rätten i den ort där den som varit god man eller förvaltare  har sin hemvist, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen utförts. Det fordras inte att delgivning av stämning skett före årets, bara att ansökan om stämning inkommit till rätten i tid.

Om något allvarligt skulle hända dig

Om något händer dig som gör att du inte kan sköta ditt uppdrag är det viktigt att du eller dina anhöriga kontaktar oss direkt så att din huvudman kan få fortsatt hjälp. Om du dör är det ditt dödsbo som blir redovisningsskyldigt fram till dödsdagen. Därför är det viktigt att dina anhöriga vet om att du är god man eller förvaltare och att någon vet var du förvarar dina räkenskaper för uppdraget. Däremot ska de inte veta vem eller vilka du är god man eller förvaltare för.

Om ett dödsbo blir redovisningsskyldig och inte klarar av att reda ut det själva kan de antingen anlita en redovisningsbyrå och ansöka om att kommunen bekostar det. Det finns också möjlighet att ansöka om befrielse alternativt förenklad redovisning hos överförmyndaren.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda