Redovisning och arvode

Utöver de uppgifter som ingår i uppdraget så har du som ställföreträdare också redovisningsskyldighet och upplysningsskyldighet gentemot överförmyndaren.

Följande ekonomiska redovisningar kommer att vara aktuella om du får ett godmans- eller förvaltaruppdrag där ”förvalta egendom” ingår.

  • Tillgångsförteckning


Får man ett helt nytt uppdrag kommer man att få lämna in en tillgångsförteckning över huvudmannens tillgångar och skulder vid uppdragets start. I vissa fall kan det bli aktuellt även vid byten.

  • Årsräkning och redogörelse


Är något som lämnas senast 1:a mars varje år. I redogörelsen beskriver du vad du har gjort i uppdraget under året. I årsräkningen redovisar du huvudmannens inkomster och utgifter under året. Du redovisar från det datum uppdraget startade till årets slut. För man enklare bokföring under året så underlättar man för sig själv.

  • Sluträkning och redogörelse


Är samma som årsräkning men lämnas när du ska avsluta ett uppdrag.

Arvode

Uppdraget som god man är ideellt men du har rätt till ett arvode. Huvudregeln är att huvudmanenn själv står för arvodet. Ibland står kommunen för hela eller en del.

Vid bedömningen av arvodets storlek granskar överförmyndaren årsredovisningen och redogörelsen. Det ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad vilket ligger till grund för arvodet. 

Arvodet betalas ut en gång om året. Efter att vi har granskat årsredovisningen får man ett arvodesbeslut, under förutsättning att redovisningen stämmer och att uppdraget har skötts bra. Om något inte stämmer eller behöver kompletteras tar det längre tid att få ett arvodesbeslut.

Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Ett ”normalarvode” ligger på runt 10 000 - 15 000 kr/år men det varierar utifrån uppdragets omfattning, svårighetsgrad och utförande. Om man har ett uppdrag som innefattar alla tre delar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person får man i regel högre arvode än om man har ett uppdrag som endast innefattar en eller två delar. Reseersättning kan man ansöka om för 2 resor i månaden 1,85 kr/km.