Redovisning och arvode

Utöver de uppgifter som ingår i uppdraget så har du som ställföreträdare också redovisningsskyldighet och upplysningsskyldighet gentemot överförmyndaren.

Följande ekonomiska redovisningar kommer att vara aktuella om du får ett godmans- eller förvaltaruppdrag där ”förvalta egendom” ingår.

  • Tillgångsförteckning


Får man ett helt nytt uppdrag kommer man att få lämna in en tillgångsförteckning över huvudmannens tillgångar och skulder vid uppdragets start. I vissa fall kan det bli aktuellt även vid byten.

  • Årsräkning och redogörelse


Är något som lämnas senast 1:a mars varje år. I redogörelsen beskriver du vad du har gjort i uppdraget under året. I årsräkningen redovisar du huvudmannens inkomster och utgifter under året. Du redovisar från det datum uppdraget startade till årets slut. För man enklare bokföring under året så underlättar man för sig själv.

  • Sluträkning och redogörelse


Är samma som årsräkning men lämnas när du ska avsluta ett uppdrag.

Arvode

Uppdraget som god man/förvaltare har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst arvode. Vid bedömningen av arvodets storlek granskar överförmyndaren årsredovisningen och redogörelsen. Det ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad vilket ligger till grund för arvodet.

Arvodet betalas ut en gång om året. Det sker efter att årsredovisningen är granskad, förutsatt att allt stämmer. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel.

Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Ett ”normalarvode” ligger på runt 10 000 - 15 000 kr/år men det varierar utifrån uppdragets omfattning, svårighetsgrad och utförande. Om man har ett uppdrag som innefattar alla tre delar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person får man i regel högre arvode än om man har ett uppdrag som endast innefattar en eller två delar. Reseersättning kan man ansöka om för 2 resor i månaden 1,85 kr/km.