Bevaka rätt

 

Uppgiften att ”bevaka rätt” består av två delar.

1. Att bevaka rätt gentemot samhället och olika myndigheter på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas. 

  • Göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontaktperson, ledsagarservice med mera.
  • Ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag.
  • Ansöka om skuldsanering.
  • Överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga.

2. Att vid en särskild rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen. 

  • Bevaka rätt i dödsbo.
  • Ingå avtal å huvudmannens vägnar.
  • Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.
  • Bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare.
  • Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden.

 

Om det ibland krävs expertkunskaper t.ex. vid fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar bör ställföreträdaren anlita någon som har sådana kunskaper.