Årsräkning för 2023

Årsräkningen ska vara inlämnad den 1:a mars. Anstånd på 2 veckor kan begäras. Här listar vi några tips och "kom ihåg" som vi har pratat om på redovisningsutbildningen.

Innan du skickar in

  • Behåll en kopia på årsräkningen, det är ingångsvärde till nästa år.
  • Skicka endast in kopior på underlagen om inte originalhandlingar begärts.
  • Ta god tid på dig och kontrollera en extra gång att årsräkningen balanserar A+B = C+D
  • Du behöver inte skicka med underlag som inte begärts.

Om det inte stämmer?

1. Kontrollera kontoutdrag. Samtliga transaktioner på konton som redovisas under A och D som tillgångar ska vara med i årsräkningen, dock ej överföringar mellan dessa konton.

2. Uttag från övriga tillgångar ska redovisas som inkomst t.ex. försäljning av fonder, aktier eller fastighet.

3. Sparande till övriga tillgångar t.ex. insättningar på fondkonton ska redovisas som utgift.

4. Överföringar till huvudmannens egna konto (fickpengskontot) ska redovisas som utgift under ”Utbetalt till huvudmannen”.

5. Uttag gjorda av huvudmannen från tillgångskonton (det konto du använder för att betala räkningar) ska redovisas under ”Huvudmannens egna uttag”.

6. Huvudmannens uttag från ”Fickpengskontot” ska inte redovisas om kontot redovisas som övrig tillgång i årsräkningen.

7. Är rätt period redovisad?

8. Årsräkningen gör du själv  men det är tillåtet att ta emot hjälp, kanske känner du någon som är redovisningskunnig? Kanske är du medlem i en godmansförening där du kan ställa frågor till andra? Du är givetvis välkommen att kontakta överförmyndaren om du har frågor. Det är inte alltid vi kan svara på exakt vad som har "blivit fel" men vill du fråga om råd kan du höra av dig till oss.

Bra att tänka på

Redovisningsperiod

Redovisningen kan avse del av år eller hela året. Vid nytt uppdrag, byte eller avslut kan perioden vara annan än hela året.

Bruttoredovisning av inkomster

Inkomster ska redovisas före skatt på inkomstsidan och skatten redovisas som utgift. Skattepliktiga inkomster är arvodesgrundade.

Separera skattefria inkomster från skattepliktiga inkomster

För att få rätt underlag till arvodesberäkningen är det viktigt att skilja på dessa. De skattefria inkomsterna ligger inte till grund för om huvudmannen själv ska stå för arvodet

Kontantprincipen

Endast de inkomster och utgifter som är bokförda på bankkontot under perioden ska vara med i årsräkningen. Det redovisade saldot i årsräkningen ska överensstämma med årsbeskedet . Var observant på betalningar som sker vid årsskiftet.

ICA- och Coopkort eller dylikt

Redovisa eventuella matkonton som övrig tillgång. Styrk redovisat belopp med ett årsbesked eller liknande. Redovisa det till matkontot överförda beloppet som matkostnad.

Huvudmannens egna konto eller handkassa

Har huvudmannen ett konto som han/hon/boende/assistenter disponerar så redovisa detta som ”Fickpengskonto” under övriga tillgångar. Redovisa samtliga överföringar till kontot som ”Överfört till huvudmannen”. Vad huvudmannen gör med dessa pengar behöver inte redovisas i årsräkningen. Används handkassa (kontanter) av huvudmannen/boendet/assistenter se till att få kvittens på överlämnade pengar. Boendet/assistenterna ska lämna redovisning på hur pengarna används till dig som ställföreträdare. För större inköp ca 2000 kr kan överförmyndaren begära att få se kvitto.

Fonder, Investeringssparkonto (ISK), Aktier, Fond- & Kapitalförsäkringar, Individuellt pensionssparande (IPS)

Redovisas som övrig tillgång. Överföringar/sparande i ovanstående redovisas som utgift och försäljning redovisas som inkomst. Ska vara försedda med överförmyndarspärr. Värdeförändringar, återinvesteringar, schablonintäkter, schablonkostnader och räntor redovisas ej. Utdelning från aktier redovisas som inkomst och skatten som utgift.

Underlag

Redovisas en utgift eller inkomst där underlag efterfrågas ska detta bifogas.

Överförmyndarspärr på konton

Samtliga konton, fonder, depåer och dyligt som inte används i den löpande ekonomin ska förses med överförmyndarspärr. Sänd in underlag på detta till överförmyndaren i samband med tillgångsförteckningen vid nytt uppdrag eller vid årsräkningen om det inte framgår på årsbeskedet från banken. 

Beloppsgräns 30 000 kr

På det ospärrade kontot som används till den löpande ekonomin ska det finnas maximalt 30 000 kr om det inte finns särskilda skäl.