Redovisning och arvode

Redovisning

För att kunna få ersättning för det arbete du lagt ner på uppdraget ska du senast 1:a mars varje år lämna en redogörelse och en årsräkning. Avodet utbetalas en gång per år efter att granskning skett.

Arvode

Ändrade ersättningsregler från Migrationsverket samt en synkronisering med övriga arvoden för godmanskap gör att arvodering och kostnadsersätting numera sker enligt följande: 

Uppstartsersättnig finns inte längre.

Arvodet är 24% av prisbasbeloppet per år och betalas ut en gång per år efter att årsräkningen och redogörelsen är granskad. Om uppdraget avslutas utbetalas arvodet efter att slutäkningen är granskad. Ersättningen är densamma oavsett om barnet har/får uppehållstillstånd.

Ersättning för resor 

Du kan begära ersättning för resor som du har behövt göra i ditt uppdrag. Det gör du genom att fylla i en körjournal som du skickar in i samband med årsräkning/sluträkning och redogörelse. 

Observera att tiden för besöket inte arvoderas särskilt utan ingår i schabblonersättning, detsamma gäller övriga kostnader samt färdtid.

För att få ersätting för resorna krävs:

Kopia på kallelsen från Migratinsverket

Körjournal (som visar datum och syfte med resan, destination och körsträcka)

Kvitton som visar utlägg för resa om du exempelvis åkt buss eller tåg