Ansökan om egendomens fördelning (Bodelning och arvsskifte vid dödsboförvaltning)

Den här blanketten använder du när du ansöker om överförmyndarens samtycke i samband med att du bevakar din huvudmans rätt vid bodelning och arvskifte när din huvudman eller ditt barn har del i dödsbo. Begäran om entledigandet som är bifogad används om en tillfällig god man behövts tex om huvudmannen och ställföreträdaren har del i samma dödsbo.