Anhöriga

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Information om förmyndare till underårig samt make/maka och barn till huvudmannen hämtas från Navet, Skatteverket och läggs upp i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Vi kan också inhämta telefonnummer och e-postadress för vår handläggning.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlas?

Namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress.

Hur behandlas personuppgifterna

De personuppgifter vi behandlar om dig registreras i vårt verksamhet- och ärendehanteringssystem. Handlingarna förvaras i huvudmannens personakt både i ärendehanteringssystemet och fysiskt. Uppgifterna använder vi för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter.

Delning av personuppgifter

De som kan komma att ta del av uppgifterna är ställföreträdare, huvudman och närmast anhöriga. Dina personuppgifter delas också med personuppgiftsbiträde i form av företag som levererar det datasystem som är nödvändigt för vår verksamhet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med externa parter (exempelvis myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES. Då kommunen lyder under offentlighetsprincipen kan kommunen komma att lämna ut information/handling innehållande personuppgifter om inte grund för sekretess föreligger.

Datum