Om huvudmannen avlider

När huvudmannen avlider upphör ställföreträdarskapet automatiskt men det är några saker som den föredetta ställföreträdaren behöver ordna. 

Meddela att huvudmannen avlidit

Meddela överförmyndaren att huvudmannen har avlidit och vem som är företrädare för dödsboet. Om det behövs meddelar du anhöriga till huvudmannen.

Räkningar

Avsluta alla autogirobetalningar. Räkningar för hyra, skatter, begravning etc kan behöva betalas fram tills att man har hittat anhöriga till huvudmannen. Den föredetta ställföreträdaren bör därför överlämna dödsboets räkningar till banken som kan göra utbetalningar från konto som har tillhört den avlidne.

Sluträkning

Ställföreträdaren ska upprätta en sluträkning för året fram till och med dödsdagen som ska vara inlämnad till överförmyndaren senast en månad från det att uppdraget har upphört. Läs mer om sluträkningen under rubriken "Redovisning" i menyn.

Då överförmyndaren godkänt sluträkningen översänds den tillsammans med tillgångsförteckning och samtliga årsredovisningar till en företrädare för dödsboet.

Tillgångar som förvaltas

Den föredetta ställföreträdaren ska:

  • Vårda den avlidnes tillgångar/egendom till dess att den kan överlämnas till dödsbodelägare.
  • Överlämna tillgångar/egendom som förvaltats till dödsbodelägarna. Vill anhöriga/ dödsbodelägare inte kännas vid den avlidne och därav inte ha hand om förvaltningen så är det socialtjänsten skyldighet att ha hand om detta istället. 


Skuldsättning för någonting annat än begravning eller vad som kan hänföras till förvaltningen av dödsboet är inte lämpligt. Anträffas inte de anhöriga bör anmälan göras till överförmyndaren så att det kan förordnas god man för bortavarande.

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaper och verifikationer som finns hos ställföreträdaren skall hållas tillgängliga för dödsbodelägarnas granskning. Vid tvist bestämmer överförmyndaren tid och plats för sådan granskning.
Efter tre år ska handlingarna lämnas till den som är behörig, vilket i det här fallet är dödsboet.

Begravning

Eftersom ditt uppdrag upphör när huvudmannen avlider har du ingen skyldighet att ordna med begravning eller göra bouppteckning. 

Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, t ex på grund att anhöriga vägrar att befatta sig med begravningen eller att inga anhöriga påträffats, är kommunen skyldig att ordna detta, meddela dödsfallet till socialtjänsten. Efterlämnar den avlidne enbart tillgångar som täcker begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet så anmäler du detta till socialtjänsten, de är sedan deras skyldighet att göra en dödsboanmälan till skatteverket.

Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att se till att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

I första hand gäller den kommunen där den avlidne senast var folkbokförd. Det kan också bli den kommun där dödsfallet inträffade, om inte den avlidne var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Allmänna arvsfonden

Saknas anhöriga till den avlidne inträder allmänna arvsfonden som dödsbodelägare. Redovisningshandlingar som lämnats till överförmyndaren expedieras därför till fonden när sluträkning har granskats.

Allmänna arvsfonden förvaltas av Kammarkollegiet och ställföreträdaren kan av den anledningen anmäla dödsfallet dit, efter att ha fått bekräftat från socialtjänsten att den avlidne saknar anhöriga. Efter en sådan anmälan ska Kammarkollegiet förordna en god man som företräder fonden vid boutredningen. Den föredetta ställföreträdaren får sedan följa de direktiv som lämnats från fondens sida när det gäller överlämnandet av den avlidnes egendom.

Det är Kammarkollegiets uppgift att övervaka att den gode man de förordnar fullgör sin uppgift. Någon redovisning till överförmyndaren blir inte aktuell.

Datum