Om du inte sköter ditt uppdrag

Det är viktigt att du alltid agerar på det sätt som är bäst för din huvudman och lämnar in tillgångsförteckningen, årsräkningen och andra handlingar som vi ber dig om i tid. Om det uppstår problem är det viktigt att du snarast meddelar oss. Ibland kan vi ge dig viss vägledning eller mer tid.

Om du missköter ditt uppdrag finns en risk att du inte får fortsätta som god man eller förvaltare. Du kan också bli ersättningsskyldig om du har vållat din huvudman ekonomisk skada eller inte inkommit med det vi bett dig om, till exempel tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning eller handlingar som varit ute för granskning. Det kallas för vite.

Anser överförmyndaren att en annan ställföreträdare bör ta över ditt uppdrag så påbörjas en rekrytering av en ny god man eller förvaltare. När vi har hittat en person som är intresserad av att ta över ditt uppdrag kommer den personen att ta kontakt med dig för att få mer information om hur uppdraget sett ut hittills. Flera personer kan även komma att kontakta dig.

När vi har en eventuell efterträdare kan vi fatta beslut om byte. Om beslut om byte fattas så får du hem information via brev där det står från vilket datum du är entledigand. Genomförs ett byte av ställföreträdare så gäller följande:

Sluträkning

Ställföreträdaren ska göra en sluträkning som ska vara lämnad till överförmyndaren senast en månad från det att ditt uppdrag har upphört. Läs mer under rubriken "Redovisning" i menyn.

När överförmyndaren granskat sluträkningen ska sluträkningen, tillgångsförteckning och årsräkningar samt vissa andra handlinar som förvaras hos överförmyndaren lämnas till den som är behörig att ta emot redovisnig för förvaltning, i det här fallet den nya ställföreträdaren.

Tillgångar som förvaltas

Ställföreträdaren ska genast lämna över de förvaltade tillgångarna till den som är behörig, i det här fallet den nya ställföreträdaren.

Räkenskaper och verifikationer

Räkenskaperna och övriga handlingar som rör förvaltningen skall hållas tillgängliga för granskning. Till kategorin övriga handlingar hör bl.a. kvitton och andra verifikationer som ställföreträdaren inte lämnat till överförmyndaren i samband med sin redovisning.

Dessa ska sparas i tre år och därefter lämnas till den som är behörig:

  • Om huvudmannen inte har fått en ny ställföreträdare efter att du avslutade ditt uppdrag så ska dessa handlingar lämnas till huvudmannen som du varit ställföreträdare för.
  • Om huvudmannen har fått en ny ställföreträdare så ska handlingarna lämnas till den nya ställföreträdaren.
  • Om huvudmannen har avlidit ska handlingarna lämnas till dödsboet.

 

Talan om skadestånd

Talan om skadestånd kan väckas av behörig (den nya ställföreträdaren) inom tre år från det att redovisningshandlingarna har lämnats över. Om talan inte väcks inom tre år, är talerätten förlorad. Detta gäller inte, om ställföreträdaren har gjort sig skyldig till brott, då preskriptionstiden är 10 år.

Skadeståndstalan får väckas vid rätten i den ort där den som varit god man eller förvaltare  har sin hemvist, eller också vid rätten i den ort där förvaltningen utförts. Det fordras inte att delgivning av stämning skett före årets, bara att ansökan om stämning inkommit till rätten i tid.

Datum