Arvode - Ersättning

Ändring av schablonersättning och uppstartsersättning till gode män för ensamkommande barn.

På uppdrag av överförmyndaren i Din kommun lämnas följande information.

Från och med den 1 oktober 2017 kommer arvodering och kostnadsersättning att ske enligt följande. Orsaken är ändrade ersättningsregler från migrationsverket samt en harmonisering med övriga arvoden för godmanskap.

Uppstartsersättning

Uppstartsersättning tas bort.

Ersättning för det löpande uppdraget (från dag 1)

Arvode och kostnadsersättning kommer att utgå enligt följande:

 • Arvodet är 3 % av prisbasbeloppet per månad till dess att godmanskapet avslutas. Ersättningen är alltså den samma även efter beslut om uppehållstillstånd.

  Resor

  Resor till och från Migrationsverket, där Du som god man är kallad, redovisas och ersätts separat utöver schablonersättning. Följande underlag krävs:

 • Kopia på kallelse från Migrationsverket

 • Körjournal (som visar datum, syfte med resan, destination och körda km).

 • Kvitton som visar utlägg för allmänna kommunikationer, såsom buss eller tåg om resa skett på detta sätt.

  Resor till läkare och tandläkare på uppdrag av Rättsmedicinalverket i samband med åldersbedömning ersätts enligt samma principer som ovan,

  Observera att tiden inte arvoderas särskilt utan ingår i schablonersättning. Det samma gäller övriga resor och kostnader samt färdtid.

  Om Du på grund av nya ersättningsregler vill säga upp ditt uppdrag, gör en skriftlig begäran till överförmyndaren. Du kvarstår till dess en ny god man förordnats.