Vad ingår i uppdraget?

Uppdragen som god man kan skilja sig mycket åt i och med huvudmännens olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.

 

Skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap

Vid ett godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur pengarna ska användas. Ett godmanskap är dock ett samarbete mellan huvudmannen och den godemannen och det är viktigt att inte göra saker med tillgångarna utan att kommunicera med varandra. I viktiga frågor måste den gode mannen ha sin huvudmans samtycke innan någon åtgärd. Det gäller inte om huvudmannen tappat förmågan att ta ställning.

Vid förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga och kan i regel själv inte ingå avtal eller bestämma över sina pengar men undantag finns.
För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att huvudmannen utför skadliga rättshandlingar exempelvis skuldsätter sig eller slösar bort sina pengar. 

 

Godemannens/förvaltarens uppgifter

När man talar om ett godmanskap eller förvaltarskap talar man ofta om tre delar som kan ingå i uppdraget nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.
Ett godmanskap/förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår.

Här kan du läsa mer om vad de tre delarna innebär generellt:

Bevaka huvudmannens rätt

Uppgiften att ”bevaka rätt” består av två delar.

 1. Att ”bevaka rätt” gentemot samhället och olika myndigheter på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas.
  Exempel på intressebevakning:

  -Göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontaktperson, ledsagarservice med mera.
  -Ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag.
  -Ansöka om skuldsanering.
  -Överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga.

 2. Att i någon särskild rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen.
  Exempel på olika rättshandlingar:

  -Bevaka rätt i dödsbo.
  -Ingå avtal å huvudmannens vägnar.
  -Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.
  -Bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med fordringsägare.
  -Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden.

Om det ibland krävs expertkunskaper t.ex. vid fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar bör den godemannen anlita någon som har sådana kunskaper.

Förvalta huvudmannens egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen.
Exempel på vad ”förvalta egendom” innebär:

-Att sköta huvudmannens ekonomi.
-Ta hand om pension och bidrag.
-Betala räkningar.
-Lämna fickpengar.
-Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.
-Se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Det är den godemannens skyldighet att se till att det finns pengar till fasta utgifter. Betalas huvudmannens räkningar över post- eller bankgiro måste det göras i huvudmannens namn.
Den godemannen får inte använda sina egna giron vid betalning av huvudmannens utgifter.
Huvudmannens ekonomi får aldrig blandas ihop med gode mannens ekonomi.

Grundläggande för förvaltningen är att huvudmannens medel ska:

I skälig omfattning användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt.
Placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Den godemannens viktigaste uppgift är att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av tillgångarna och livssituationen medger.

De medel som inte går åt till huvudmannens livsföring skall placeras med relativt låg risk. För att leva upp till lagens krav räcker det med att placera huvudmannens medel på ett sparkonto. Det är dock fullt möjligt att placera på annat sätt inom ramen för lagens krav på ”tillräcklig” trygghet.

Bankkonton

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för den godemannen. Det bör dock observeras att huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Vid förvaltarskap gäller spärren mot både förvaltaren och huvudmannen.

Spärrade pengar som satts in hos bank kan tas ut av den godemannen/ förvaltaren endast med överförmyndarens samtycke. Att kontot är spärrat skall framgå av bankens årsbesked.

Överförmyndarens samtycke krävs dock inte för pengar som behöver finnas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto, (transaktionskonto) där pension eller lön sätts in.

Medgivande från överförmyndaren

Ställföreträdaren är skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till ex följande åtgärder:

-Uttag av spärrade bankmedel och övriga spärrade placeringar.
-Köp av aktier och andra placeringar än fonder och värdepapper garanterade av stat eller kommun.
-Köp, försäljning och inteckning av fast egendom eller tomträtt
-Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
-Utlåning av huvudmannens egendom
-Driva en rörelse för huvudmannen
-Arvskifte
-Upptagande av lån för huvudman

Gåva

Gode mannen kan och får aldrig ge bort huvudmannens egendom om inte det är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas t e x julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Det generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom. Huvudmannen kan dock själv ge gåvor om han kan ge uttryck för en egen vilja.

 Sörja för huvudmannens person

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det är lätt att tro att uppdraget innebär att man skall hjälpa till att vårda huvudmannen, vilket det inte innebär. När man ”sörjer för person” bevakar man sin huvudmans personliga intressen.
Exempel på att bevaka personliga intressen:

-Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.
-Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med till exempel vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.
-Ta initiativ till att huvudmannen får exempelvis en kontaktperson eller att besöksverksamhet ordnas genom någon frivillig organisation, exempelvis Röda Korset.
-I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, med mera och ta de initiativ som är lämpliga.
-Hjälpa huvudman att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.

--------

Godemannen ska se till att huvudmannen får den hjälp som behövs inom ramen för uppdraget. Om ”bevaka rätt/ sörja för person” ingår i uppdraget innebär det inte att den godemannen ska handla, städa och skjutsa. Däremot ordna så att huvudmannen får den hjälpen om det finns behov och rätt till den.