Redovisning och arvode

Utöver de uppgifter som ingår i uppdraget så har du som god man/förvaltare också redovisningsskyldighet och upplysningsskyldighet gentemot överförmyndaren.

De ekonomiska redovisningarna som kommer att vara aktuella om du får ett uppdrag där ”förvalta egendom” ingår är:

Tillgångsförteckning
Får man ett helt nytt uppdrag kommer man att få lämna in en tillgångsförteckning över huvudmannens tillgångar vid uppdragets start. I vissa fall kan det bli aktuellt även vid byten.

Årsräkning
Lämnas varje år. Får du ett uppdrag mitt i ett redovisningsår blir din första redovisning från datumet du tillträdde till årets slut. För man enklare bokföring under året så underlättar man för sig själv.

Sluträkning
Lämnas alltid vid uppdragets slut.

 

Arvode

Uppdraget som god man/förvaltare har ett betydande ideellt inslag men du har rätt till ett visst arvode. Vid bedömningen av arvodets storlek granskar överförmyndaren årsredovisningen. Man granskar även redogörelsen för årets händelser som varje ställföreträdare skickar in. Detta skickas in senast 1:a mars varje år. Årsredovisningen och redogörelsen ger en bild av uppdragets omfattning och svårighetsgrad vilket ligger till grund för arvodet.

Arvodet betalas ut en gång om året. Det sker efter att årsredovisningen är granskad, förutsatt att allt stämmer. Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av huvudmannens medel. Arvodet sätts enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Ett ”normalarvode” ligger på runt 5 000-10 000 kr/år men det varierar utifrån uppdragets omfattning, svårighetsgrad och utförande. Om man har ett uppdrag som innefattar alla tre delar bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person får man i regel högre arvode än om man har ett uppdrag som endast innefattar en eller två delar. Reseersättning kan man ansöka om för 2 resor i månaden 1,85 kr/km.