Förvalta egendom

Om förvalta egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen. Exempel på vad ”förvalta egendom” innebär:

  • Att sköta huvudmannens ekonomi.
  • Ta hand om pension och bidrag.
  • Betala räkningar.
  • Lämna fickpengar.
  • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.
  • Se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

 

Ställföreträdarens viktigaste uppgift är att se till att huvudmannen får nytta av sina tillgångar och att huvudmannen har den levnadsstandard som storleken av tillgångarna och livssituationen tillåter.

Grundläggande för förvaltningen är att huvudmannens medel i rimlig omfattning ska användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras med tillräcklig trygghet och skälig avkastning.

Att sköta huvudmannens ekonomi

Du behöver löpande föra kassabok eller bokföra din huvudmans ekonomi. Det är viktigt att du gör det noggrant. Det kommer underlätta för dig när du ska göra din årsräkning eller om du ska göra en sluträkning. Det finns olika typer av redovisningsprogram för gode män och förvaltare att användas sig av men du kan också använda andra program eller våra hjälpblanketter för inkomster, utgifter. Överförmyndaren kan begära att få se handlingar som till exempel olika fakturor eller kvitton (om du har köpt något till huvudmannen för huvudmanenns pengar), därför är det viktigt att spara detta i god ordning.

Konton och överförmyndarspärr

Som god man eller förvaltare ska du bara ha tillgång till ett av huvudmannens konton. Resterande konton ska ha en överförmyndarspärr, det ordnar du på banken. Ta med ditt registerutdrag som visar att du är god man eller förvaltare.

Om du är god man så har din huvudman alltid tillgång till alla sina konton och kan använda sina pengar som hen vill, spärren gäller alltså för dig som god man. Om du är förvaltare har din huvudman inte tillgång till sina konton, spärren gäller er båda.

Det konto som du ska ha tillgång till använder du för att betala räkningar och hantera andra utgifter. Därför är det viktigt att du ser till att din huvudmans pension, sjukersättning, lön eller andra inkomster sätts in på det kontot. Det är lagom att det finns ca 25 000 kr på kontot för den löpande ekonomin. Det är viktigt att du aldrig använder ditt eget konto för att till exempel betala räkningar. Du får inte sammanblanda din och din huvudmans ekonomi. Pengar som inte behövs för löpande eller kända utgifter ska sättas in på ett konto med överförmyndarspärr.

Uttagsmedgivande

Om du behöver ha tillgång till pengar som finns på ett spärrat konto måste du ha tillstånd från överförmyndaren. Blankett för att ansöka om detta finns under huvudmenyn "Blanketter & E-tjänster". Tänk på att ett uttagsmedgivande betyder att du kan ta ut pengarna från det överförmyndarspärrade kontot eller sätta in dem på till exempel huvudmannens konto för löpande utgifter. Du kan inte sätta in dem på ditt eget konto för att sedan handla saker till huudmannen.
All form av sammanblandning är förbjudet. 

Du behöver inget tillstånd för att flytta pengar mellan två spärrade konton.

Betala räkningar

Det konto som du har tillgång till (som inte är överförmyndarspärrat) använder du för att betala räkningar och hantera andra utgifter. Det är ställföreträdarens skyldighet att se till att det finns pengar till fasta utgifter. På detta konto bör huvudmannens pension, sjukersättning, lön eller andra inkomster sättas in. Det är lagom att det finns ca 25 000 kr på kontot för den löpande ekonomin.

Det är viktigt att du aldrig använder ditt eget konto för att till exempel betala räkningar. Du får inte sammanblanda din och din huvudmans ekonomi.

Sparande

De medel som inte går åt till huvudmannens livsföring ska placeras med relativt låg risk. För att leva upp till lagens krav räcker det med att placera huvudmannens medel på ett sparkonto. Det är dock fullt möjligt att placera på annat sätt inom ramen för lagens krav på ”tillräcklig” trygghet.

Huvudman med små ekonomiska marginaler, vad kan man göra?

Nedan följer några punkter som du som ställföreträdare kan titta närmare på för att få huvudmannens ekonomi att gå ihop.

Hållbar budget

Om huvudmannen har många eller stora skulder kan det vara svårt at göra upp en hållbar budget. Du kan då få stöd och rådgivning hos budget- och skuldrådgivare i den kommun där huvudmannen är folkbokförd. Dom kan hjälpa till med att förbättra huvudmannens ekonomi, att upprätta en budget och att ordna med eventuell skuldsanering.

 

Merkostnadsersättning

Undersök möjligheten att ansöka om merkostnadsersättning (tidigare kallad handikappersättning). Under vissa förutsättningar kan huvudmannen beviljas detta för extra levnadskostnader som ett funktionshinder medfö. Ställföreträdarens arvode är en kostnad som kan ge rätt till förhöjd  merkostnadsersättning om man redan beviljats ersättning. Vänd dig till försäkringskassan för mer information. Det är dom som beslutar om detta.

Merkostnadsersättning- Försäkringskassan

Förbehålla arvodet

Vid utmätning eller skuldsanering kan Kronofogden besluta om att det arvode som ska betalas till god man eller förvaltare ska förbehållas vid utmätningen eller skuldsaneringen. Det betyder att  pengar till arvodet tas undan från utmätning eller skuldsanering. På detta sätt får huvudmannen mer pengar över till att betala arvodet med.

Huvudmannens fickpengar

Du kan lämna fickpengar till huvudmannen på olika sätt. Det enklaste är oftast att du för över pengar till ett särskilt konto som din huvudman har ett kontokort kopplat till. Då kan du föra över så mycket pengar och så ofta som behövs beroende på din huvudmans behov och ekonomi. Du kan också lämna kontanter. Då behöver du få en kvittens från din huvudman att han har mottagit pengarna.

Du får aldrig kontrollera vad din huvudman gör för sina fickpengar. I din årsräkning ska du sedan redovisa att din huvudman fått sina pengar, men inte hur hen har använt dem.

Om någon annan hanterar pengar åt huvudmannen

Om du lämnar pengar till din huvudmans boende eller anhöriga för inköp till huvudmannen ska du be att få en kvittens på att du lämnat pengarna. Boendet eller anhöriga ska låta dig ta del av kvitton för inköpen.

Bankfack

För att få en totalbild av huvudmannens ekonomi och behov av rättighetsbevakning kan det vara nödvändigt att ställföreträdaren gör en inventering av bankfack om det visar sig att huvudmannen har det.

Om det är möjligt så bör ställföreträdaren och huvudmannen göra inventeringen tillsammans. Om det inte är möjligt så skall en sådan inventering göras tillsammans med bankpersonal och bankerna får förväntas ha utarbetat särskilda procedurer kring inventeringar av bankfack.

Samtycke från huvudmannen

Är det möjligt att få huvudmannens samtycke till åtgärden så ska det inhämtas innan man inventerar bankfacket. Om huvudmannen motsätter sig en inventering så får det inte ske. Kan huvudmannen på grund av sjukdom eller liknande inte ge sitt samtycke så kan inventeringen ske ändå tillsammans med bankpersonal.

Kontanter

Kontanter bör iinte ligga kvar i bankfack då huvudmannens tillgångar ska ge skälig avkastning. Placera tillgångarna på lämpligt sätt till exempel genom att de sätts in på ett sparkonto.

Smycken

Smycken, ädelstenar och liknande bör antingen ligga kvar i bankfacket eller eventuellt säljas.

Testamente

Det kan i många fall vara en fördel för ställföreträdaren att ha kännedom om vem som ska ärva huvudmannen. Ingenting hindrar att godemannen eller förvaltaren tar del av innehållet i testamentet. Ett förseglat testamente bör dock inte brytas om inte huvudmannen ger sitt uttryckliga samtycke till detta.

Gåva

Om huvudmannen vill ge en gåva

Huvudregeln är förbud för en god man eller förvaltare att ge bort huvudmannens egendom. Undantag från förbudet är gåvor i form av "personliga presenter" så som julklappar och födelsedagspresenter till normala värden.

En huvudman (som har en god man) och anses förstå vad saken gäller får göra vad hen själv önskar med sina tillgångar om hen har har förmåga att ge uttryck för sin egna vilja samt är medveten om vad en gåvan innebär. Detta gäller i regel inte vid förvaltarskap.

Det får anses klart olämpligt att en god man eller förvaltare tar emot gåva/gåvor av sin huvudman.

Om huvudmannen ska ta emot en gåva

I vissa fall när det gäller gåvor ska speciella formkrav uppfyllas. Gode mannen/förvaltaren behöver inhämta överförmyndarens samtycke om gåvan är något av följande:

  • En fastighet
  • En bostadsrätt
  • En tomträtt


Överförmyndarens samtycke krävs även om huvudmannen enligt gåvovillkoren ska överta betalningsansvar, pantsätta egendom eller utfärda revers tillgivaren.

Arv och testamente

 En god man/förvaltare får för huvudmannens räkning inte avstå från arv eller testamente

 

 

Åtgärder gällande huvudmannens egendom där överförmyndarens tillstånd krävs

Ibland behöver du få ett särskilt tillstånd från överförmyndaren för att kunna agera för din huvudmans räkning när det gäller "förvalta egendom". Du måste ansöka om tillstånd för att:

• Ta ut pengar från spärrade konton

• Köpa eller på annat sätt ta emot aktier

• Placera pengar i försäkringar, exempelvis kapitalförsäkring

• Köpa, ta emot, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt

• Köpa, ta emot, sälja eller pantsätta bostadsrätt

• Hyra ut huvudmannens fasta egendom eller bostadsrätt

• Ta lån för huvudmannens räkning

• Göra bodelning med anledning av skilsmässa

• Göra ett arvskifte

• Ge understöd till anhöriga.

Budget och skuldrådgivning

Hos kommunens budget-och skuldrådgivare kan du få råd, stöd och idéer om huvudmannen har stora problem med sin ekonomi. Det kostar inget att träffa en budget-och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt. Rådgivaren kan bland annat hjälpa dig med att göra en budget, få en översikt över skulderna och hjälpa dig om det behövs en skuldsanering.

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Kungsgatan 19 B
541 31 SKÖVDE

Telefon: 0500-49 88 60

e-post: ois@skovde.se

Samverkande kommuner

Bollebygd

 

Skövde

Falköping

  Svenljunga

Gullspång

  Tibro

Herrljunga

 

Tidaholm
Hjo   Tranemo
Karlsborg   Vårgårda